Rank Player Team Save %
1 N. Backstrom   .920
2 J. Harding   .908