Rank Player Team Save %
1 J. Harding   .929
2 N. Backstrom   .923