Rank Player Team Save %
1 J. Harding   1.000
2 N. Backstrom   .900